Investera i vindkraft

Det finns idag flera goda skäl till att bygga ut vindkraften i både Sverige och i övriga delar av världen.

Hand i hand med den utveckling som råder i flera länder så kommer kraven på tillgång på energi att fortsätta att öka. Detta i takt med att länder som bland annat Kina och Indien går igenom en snabb utveckling mot samma levnadsstandarder som i västvärlden. För att i detta läge både klara energiförsörjningen och klimatmålen så kommer en satsning på vindkraft att vara oundviklig.

Fördelar

Vindkraft är en förnybar energikälla vilket gör att den kommer att vara attraktiv även i framtiden då kol och oljekraftverk troligen kommer successivt beskattas mer och mer samtidigt som oljepriset stiger. Förutom stigande priser på konventionella energikällor kommer stater troligen fortsätta subventionera förnybar energi till exempel vindkraft vilket kommer göra det ekonomiskt lönsamt att satsa på i framtiden.

Om man jämför vindkraftsparker med andra energikällor är de mycket säkra. En härdsmälta i ett kärnkraftverk eller en brand i ett kol eller oljekraftverk påverkar omgivningen mycket mer än nerfallande rotorblad eller is som lossnar från rotorbladen.

Vid byggandet av parker så får man mer vindkraft för pengarna då kostnaderna för byggandet av infrastrukturen blir uppdelad på flera verk. Man kan utnyttja detta genom att bygga parker där det finns utvecklad infrastruktur alternativt där infrastrukturen behöver byggas ut. På detta sätt kan ytterligare pengar sparas. Parkerna har ytterligare en fördel då vindkraftverken blir koncentrerade till små områden istället för att stå spritt och förstöra viktiga naturvärden

Vindkraftverk ett bra köp!

Det ligger i tiden att köpa vindkraftverk. Vindkraft är en energikälla med enorm potential och stora framtida utvecklings möjligheter. Idag har omkring 80 av väldens länder valt att investera i vindkraft. Tillväxten är mycket god och den totala kapaciteten i världen väntas fördubblas varje 3-5års period, de närmaste decennierna.

Kontakta oss på EnerBrokers för ytterligare upplysningar !